WEBSHOP GESLOTEN VANAF 1/2

Algemene voorwaarden


Billie-Lou
Eeklostraat 87A - 9971 Lembeke
info@billie-lou.com – www.billie-lou.com
BE 0729.909.261
BE59 7390 1699 6926

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

INHOUD

  • Begripsomschrijving
  • Overeenkomst en voorwaarden
  • Klachten en reparatie
  • Garantie
  • Aansprakelijkheid

 

Begripsomschrijving

Over definities en de toepassing van deze voorwaarden

We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen.

Bij het plaatsen van een bestelling wordt de klant gevraagd deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, waarmee hij zich akkoord verklaart met deze voorwaarden.

Billie-Lou (hierna ook de organisator, de onderneming, of wij genoemd) behoudt het recht de voorwaarden te veranderen. De klant draagt de verantwoordelijkheid deze op te volgen.

Overige begrippen in deze Algemene Voorwaarden dienen als volgt te worden verstaan:

Klant: (hierna ook de aankoper genoemd) iedere natuurlijke persoon die met Billie-Lou een contractuele relatie afsluit van welke aard dan ook met als doel een goed te verwerven met inbegrip van een tegenprestatie in geldwaarden (Euro). Met klant wordt ook bedoeld de natuurlijke persoon die zijn bestelling via de webshop plaatst of gebruik maakt van de website.

Producten: Alle goederen en diensten die door Billie-Lou worden verkocht en hierdoor deel uitmaken van de verkoopovereenkomst.

Verkoopovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij de onderneming zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen aan de klant. Deze klant verbindt er zich op zijn beurt toe de afgesproken prijs ervan te betalen aan de verkoper/onderneming.

 

Overeenkomst en voorwaarden

Bestelling

Billie-Lou is pas verbonden aan een bestelling wanneer een bevestigingsmail verzonden werd. Bovendien kan Billie-Lou bestellingen weigeren of bepaalde voorwaarden wijzigen indien dit noodzakelijk is door omstandigheden. Productinfo en orderinformatie zijn steeds onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

De levering

De producten die men bestelt via de webwinkel worden via Bpost of DPD verstuurd door Billie-Lou in België, Nederland of Luxemburg. Billie-Lou kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van verzending door Bpost of DPD. Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. 

De bestelde goederen kunnen ook afgehaald worden op vaste tijdstippen (zie contact) in Eeklostraat 87A - 9971 Lembeke  

Nadat we de betaling hebben ontvangen en indien het product in voorraad is wordt de bestelling binnen de 7 werkdagen verzonden.

Wanneer het product niet voorradig is kan het product aangevraagd worden en is er na onze bevestiging een levertijd van vier weken.

Retour

Goederen kunnen binnen de 14 dagen in originele staat, onbeschadigd, ongebruikt, voorzien van alle originele labels en verpakking teruggestuurd worden. De koper zal dit ook per email laten weten naar info@billie-lou.com binnen de 7 dagen na aankoop. De goederen worden door Billie-Lou grondig gecontroleerd. Indien het product toch niet in gehele originele staat wordt terugbezorgd, dan zal er een kost aangerekend worden en deze zal in vermindering gebracht worden met de terugstorting. Billie-Lou zal binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour, het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten en rekening houdend met eventueel aangerekende kosten terugbetalen via een cadeaubon of omruiling voor een ander product.

Bij een niet-correcte terugzending volgens het voorgaande zal de verkoper het goed opnieuw ter beschikking stellen van de koper. De koper kan het product binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op diens kosten terug laten sturen.

Indien het pakket niet wordt opgehaald in een ophaalpunt dan wordt er een retourkost aangerekend van 10 euro ten laste van de klant.

Opmerking:

Fopspenen, worden wegens hygiënische redenen niet teruggenomen.

Artikelen in de totale uitverkoop worden niet terug genomen.

Prijzen

Alle prijzen worden vermeld inclusief btw. De prijzen zullen per product vermeld staan op de website. De prijzen zijn niet veranderlijk tenzij er een kortingsactie plaatsvindt die vermeld zal worden op de website en op sociale media (Facebook en Instagram).

Bij aankoop of bestelling van een product is de klant de prijs verschuldigd die door Billie-Lou is meegedeeld. Billie-Lou heeft eveneens het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. Deze gewijzigde tarieven worden ook steeds vermeld op de online webshop en eventueel op sociale media. Billie-Lou verbindt er zich toe om de prijzen te hanteren die op het moment van de bestelling van toepassing zijn.

Op producten in actie of sale zijn geen extra kortingen mogelijk.

Betalingsmodaliteiten

De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum.

De facturen zijn betaalbaar via het online betalingssysteem van de webshop. De webshop werkt met het betalingssysteem Mollie, waarbij de klant de mogelijkheid heeft om te betalen met Bancontact en overschrijving.

De factuur moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Een bestelling wordt pas opgestuurd bij ontvangst van de betaling. Als Billie-Lou na één week nog geen betaling heeft ontvangen wordt er een herinnering verzonden naar de klant. Als de betaling nog niet is voltooid wordt na 14 dagen de bestelling geannuleerd. De klant wordt hiervan schriftelijk (per mail (info@billie-lou.com) of brief) op de hoogte gebracht.

Beeld- en tekstmateriaal

Billie-Lou probeert om haar producten zo duidelijk mogelijk weer te geven op de webshop. Hierbij kunnen er kleine afwijkingen zijn in kleur, waarvoor Billie-Lou niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele typfouten op de webshop, facturatie, mails en brieven. Indien u twijfelt over een bepaald product, neem gerust met ons contact op voor meer info.

Cadeaubonnen

Elke cadeaubon heeft een unieke code waarmee wij kunnen verifiëren wat de waarde ervan is. Cadeaubonnen zijn één jaar geldig en dienen in één keer besteed te worden. Ze kunnen niet voor geld ingeruild worden, ook niet gedeeltelijk, bijvoorbeeld wanneer men niet het volledige bedrag besteedt. 

Klacht en reparaties

Klachten

Klachten worden steeds zo snel mogelijk behandeld. De klant moet de klacht schriftelijk melden (per mail (info@billie-lou.com) of per brief) binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur aan Billie-Lou.

Elk geschil valt onder de rechtbank van Koophandel gelegen te Gent. De klanten kunnen Billie-Lou altijd contacteren via de contactgegevens die te vinden zijn op de website:

- Telefoon: 0494/91.72.38

- E-mail: info@billie-lou.com

- Facebookpagina: Billie-Lou

 

Garantie

Garantie

Billie-Lou volgt de wet betreffende ‘de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen’. De klant moet binnen één maand na ontvangst van de betaling Billie-Lou op de hoogte brengen van de schade en kan vervolgens dit product terugsturen. De verzendingskosten worden door Billie-Lou vergoed. De wettelijke garantieplicht geldt voor goederen waarbij er bij de levering vastgesteld wordt dat het geleverde goed niet overeenstemt met de bestelling. Schade toegebracht door de koper valt hier niet onder.

 

Aansprakelijkheid

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van ‘Billie-Lou’ tot de volledige betaling door de klant is gebeurd.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de producten en merken van Billie-Lou blijven eigendom van Billie-Lou.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: “auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten), waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten”. Het is de koper verboden gebruik te maken van deze intellectuele eigendommen zonder vooraf schriftelijk en/of telefonisch contact op te nemen met Billie-Lou.

Juridisch is ieder zelf bedacht en/of ontworpen werk automatisch auteursrechtelijk beschermd. (Consultancy, 2011)

Aansprakelijkheid

Billie-lou doet zijn uiterste best om de producten goed te controleren op mogelijke fouten of gebreken. Indien er zich mogelijke gebreken zouden voordoen aan het product aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. We verzoeken u om zich te richten rechtstreeks tot de fabrikant en ons ook te verwittigen zodat we extra controles kunnen invoeren. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsels die voortkomen uit het gebruik van onze producten.

Overmacht

Als Billie-Lou door een onvoorziene omstandigheid verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de klant uit te voeren, zal er sprake zijn van overmacht. In dit geval zal Billie-Lou niet aansprakelijk gesteld worden voor de al dan niet geleden schade. Ook is Billie-Lou niet gehouden om bij overmacht haar verplichtingen naar de klant toe na te komen.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is enkel geldig voor klanten die artikelen online aankopen bij Billie-Lou.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Billie-Lou via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan door een modelformulier, per post of e-mail (info@billie-lou.com).

Het pakket moet vervolgens binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Billie-Lou. De klant krijgt een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzendt het pakket terug en draagt daarbij zelf het risico van verzending, alsook de verzendingskost.

Aanvaarding

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze integraal te hebben aanvaard.

Bij bestelling via de online webshop moet de klant dan ook de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd hebben (door dit aan te vinken) opdat de bestelling uitgevoerd kan worden.

De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Billie-Lou: www.billie-lou.com.

Privacy

De gegevens van de klanten worden niet doorgegeven aan derden.

Billie-Lou mag de gegevens van de klanten wel gebruiken voor het sturen van nieuwigheden en promoties. De consument heeft recht tot inzage van zijn gegevens en kan een schrapping aanvragen door een e-mail te sturen naar info@billie-lou.com.